Close menu

Ohjelma lauantaina 9.10.2021

Poimintoja ohjelmasta ja esiintyjistä

Kanavien 1-6 esitykset ovat pääsääntöisesti 30 minuutin mittaisia. Esityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksiin vastaamiselle. Esitysten porrastaminen mahdollistaa uuteen esitykseen siirtymisen aina 30 minuutin välein.

Keskustelualueella on ohjelmaan merkittyinä aikoina lyhyitä alustuspuheenvuoroja, joiden jälkeen käydään aiheeseen liittyvää keskustelua. Muulloin keskustelualue on osallistujien vapaassa käytössä kollegoiden kanssa keskusteluun ja verkostoitumiseen.

Luennot ja työpajat

09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Kanava 1
Kanava 1
AVAJAISET
09:00 - 09:30

Avajaisten ohjelma:

Projektipäällikkö Tiina Karjalaisen tervetulotoivotus

MAOL ry:n puheenjohtaja Tarja Ylivuoren tervehdys

Vuoden matemaattisten aineiden opettajan palkitseminen

Tampereen pormestarin Anna-Kaisa Ikosen tervehdys

MFKA-Kustannus Oy 40 vuotta, hallituksen puheenjohtaja Teemu Hiltula

Tulevaisuuden työelämätaidot - onko matematiikalla merkitystä?
09:30 - 10:00

Minkälaisia taitoja työelämässä tarvitaan tulevaisuudessa? Entä kuinka varmistua oman osaamisen relevanttiudesta nopeasti muuttuvassa maailmassa. Mm. näihin kysymyksiin haetaan vastauksia luennolla, jossa heittäydytään systeemisen oppimisen ja kehittymisen pyörteisiin.

Mikko Kuitunen, Vincit Oyj, perustaja ja hallituksen puheenjohtaja

Etäkoulutuspäivän pääpuhuja

Jätteen kierrätys ja energiahyödyntäminen
10:30 - 11:00

Jätteen kierrätyksen ja energiahyödyntämisen tilanne Euroopassa ja Suomessa. Tammervoiman jätteenpolttolaitoksen yleisesittely osana Pirkanmaan jätehuoltoratkaisua.
www.tammervoima.fi

Mika Pekkinen, DI, toimitusjohtaja Tammervoima Oy

yläkoulu, lukio, ammattiopisto

Ratikan fysiikkaa
11:30 - 12:00

Raitiovaunu on matkustajille näkyvin osa raitiotiejärjestelmää. Vaunun kehitystyö pitää sisällään useita fysiikan perusoppien soveltamisia siten, että vaunu saadaan osaksi matkustajalle hieman näkymättömämmäksi jäävää järjestelmää. Rataverkko on mm. mekaniikan, sähköopin ja jopa, kesällä hyvin havaitun, lämpöopin monisäikeinen yhteensovitus. Matkustajamukavuus syntyy taustajärjestelmien toimivuudesta ja nykyään tässä hyödynnetään esim. vaunusta löytyvää optiikkaa. Vaikka kaikki pohjautuu vanhaan kunnon pyörään, niin muukin fysiikan soveltaminen nostaa Tampereen ratikan 2020-luvulle.

Niina Uolamo, projekti-insinööri, Tampereen raitiotie Oy

Akkukemikaaliteollisuus Harjavallassa
12:30 - 13:00

Harjavallan metallinjalostusteollisuuden tulevaisuuden näkymiä ja osaamistarpeita.

Mikko Luoma, insinööri, tehdaspalvelujohtaja Nornickel Harjavalta

ammattiopisto, lukio / yhteiskunta, matematiikka, kemia

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostuksesta
13:30 - 14:00

Lyhyt kuvaus pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostuksesta ja sen poikkitieteellisyydestä. Kemialliset, biokemialliset ja fysikaaliset reaktiot erilaisissa kunnostusmenetelmissä.

Mikko Myllymäki, FM, soveltava kemia, Doranova Oy

ammattiopisto, lukio, ammattikorkeakoulu / yhteiskunta, kemia

Taloustieteen lähestymistapa yhteiskuntapolitiikan vaikutusten arvioinnissa
14:30 - 15:00

Lyhyt kuvaus siitä, miten taloustiede on kehittynyt tieteenä viime vuosikymmeninä ja mitä se voi parhaimmillaan tarjota isoihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Taloustieteellisessä tutkimuksessa käytetään nykyisin huomattavasti aiempaa enemmän laajoja rekisteriaineistoja ja erilaisiin politiikkamuutoksiin nojaavia tutkimusasetelmia, joiden perusteella voidaan tuottaa hyvin tärkeää ja uskottavaa tietoa yhteiskunnallisen keskustelun tueksi.

Jarkko Harju, professori, Tampereen yliopisto

Kanava 2
Kanava 2
Kokemuksia matematiikan ja biologian opiskelusta
10:00 - 10:30

Maisteriopiskelijat Milla (genetiikka) ja Petri (matematiikka ja tilastotiede) kertovat opinto- ja urapoluistaan sekä siitä, mihin lukio valmisti ja mistä olisi ollut hyvä tietää enemmän.

Milla Halme, LuK, Helsingin yliopisto
Petri Laarne, LuK, Helsingin yliopisto

peruskoulu, lukio / matematiikka, kemia, yleinen

Kestävän elämäntavan monialainen osaaminen
11:00 - 11:30

Kehitetään yhdessä kestävän elämäntavan aiheisiin sopivia monialaisia sisältöjä, oppimisympäristöjä ja oppijoiden yhteisöjä.

Anna-Leena Kähkönen, FT, Jyväskylän yliopisto

Merja Kauppinen, FT, dosentti, lehtori, Jyväskylän yliopisto

peruskoulu, lukio, ammattiopisto / luonnontieteet

Kilpailu- ja valmennustoiminta
12:00 - 12:30

Esittelemme MAOL:n neljän tieteen kilpailutoimintaa sekä kansainvälisiin kilpailuihin johtavaa valmennustoimintaa.

Anne-Maria Ernvall-Hytönen, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Lasse Franti, Savonlinnan lyseon lukio

Kjell Knapas, FT, Helsingin yliopisto

Antti Laaksonen, FT, Helsingin yliopisto

matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka / perusopetus, lukio

Flippaus käytännössä - vinkkejä ja opastusta opettajan arkeen
13:00 - 13:30

Flip­ped Class­room on yksi tun­ne­tuim­mis­ta ope­tuk­sen stra­te­gi­sis­ta lä­hes­ty­mis­ta­vois­ta, joka muok­kaa tek­no­lo­gi­an ja kon­tak­ti­o­pe­tuk­sen vä­lis­tä suh­det­ta hel­pos­ti ym­mär­ret­tä­vään ja omak­sut­ta­vaan muo­toon. Maa­il­man­laa­jui­ses­ti jo 15 vuo­den ajan käy­tet­ty­nä ja tut­kit­tu­na Flip­ped Class­room on hy­vin ke­hit­ty­nyt vas­taa­maan opet­ta­jien tar­pei­siin.
Tämä me­ne­tel­mä on laa­jen­tu­nut Suo­mes­sa­kin vä­hi­tel­len ala­kou­luis­ta kor­ke­a­kou­lui­hin. Me­ne­tel­män etu­na on suu­ri jous­ta­vuus opet­ta­jan kon­tak­ti­o­pe­tuk­sen ajan­käy­tön kan­nal­ta. Flip­pauk­sen stra­te­gi­sen raa­min si­säl­lä voi­daan so­vel­taa eri­tyyp­pi­siä pe­da­go­gi­sia rat­kai­su­ja esim. on­gel­ma­kes­keis­tä ja ver­tais­op­pi­mis­ta sekä mes­ta­ri-ki­säl­li op­pi­mis­ta.
Luennolla annetaan vinkkejä flippauksen toteuttamiseen.

Markku Saarelainen, FT, Opetuksen strategisen kehittämisen työelämäprofessori, Tampereen yliopisto.

peruskoulu, lukio / matematiikka, fysiikka, kemia

Mitä koulun etäopetuksesta on opittu?
14:00 - 14:30

Esityksessä tarkastelen kokemuksia ja tuloksia etäopetuksesta, johon jouduttiin vuoden 2020 ja 2021 aikana. Miten etäopetusta voi kehittää ja millaisia pedagogisia ratkaisuja kannattaisi ottaa käyttöön?

Liisa Ilomäki, KT, dosentti, Helsingin yliopisto

perusopetus, lukio / matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka

Missä tätä muka tarvitaan?
15:00 - 15:30

Esimerkkejä ammatillisen koulutuksen matemaattisten aineiden opetuksen arjesta

Hanna Hakala, laboratorioalan ja yhteisten aineiden opettaja, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu
Kerttu Moilanen, yhteisten ja lukioaineiden opettaja, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

peruskoulu, ammattiopisto, lukiomatematiikka / fysiikka, kemia, tietotekniikka

Kanava 3
Kanava 3
GeoGebra och grafiska lösningar i studentexamen
10:00 - 11:00

Hur bedöms olika typer av grafiska lösningar gjorda med GeoGebra i studentexamen? Vad bör vara med i lösningen och hur vet man när en lösning ger full poäng och när metoden räknas som prövning?

Nikke Palmberg, FD, lektor i matematik och fysik, Vasa övningsskolas gymnasium

lukio / matematiikka

Miksi maskin käyttö on tärkeää – mitä aerosolitiede sanoo koronan leviämisestä?
11:30 - 12:00

Esityksessä kuulemme aerosolitutkijan näkökulman koronaviruksen leviämisestä ilman kautta.

Miikka Dal Maso, professori, Tampereen yliopisto

Opetuksen eriyttäminen peruskoulun fysiikassa ja kemiassa
12:30 - 13:00

Luennolla tutustutaan konkreettisiin keinoihin, joilla opetusta voi eriyttää peruskoulun fysiikassa ja kemiassa.

Jukka Kohtamäki, DI, matemaattisten aineiden opettaja, Kanavan koulu, Lempäälä

peruskoulu / fysiikka, kemia

Fysiikan ylioppilaskoe keväällä 2021
13:30 - 14:00

Fysiikan ylioppilaskokeeseen osallistui keväällä 2021 noin 9000 kokelasta. Käyn esityksessäni läpi, mitä heidän vastauksensa kertovat lukiolaisten fysiikan osaamisesta tällä hetkellä. Kuvailen kokeen sensoroinnin periaatteita ja suhdetta opettajien suorittamaan alustavaan arviointiin. Tarkastelen myös ylioppilaskokeen tehtävärakenteen muuttumista digitaaliseen kokeeseen siirtymisen jälkeen ja mahdollisia tulevaisuuden kehityssuuntia.

Jukka Maalampi, FT

lukio / fysiikka

Pakopelit lukion fysiikkaan, kemiaan ja matematiikkaan
14:30 - 15:15

Tule tutustumaan uusiin lukioon suunnattuihin fysiikan, matematiikan ja kemian pakopeleihin. Pelit ovat ilmaisia, eivätkä vaadi opettajalta juurikaan ennakkovalmisteluja. Esittelyssä myös muuta mielenkiintoista Lukema-verkostolle tuotettua opetuksen tukimateriaalia, kuten virtuaalilabra, virtuaalivierailu sekä videokokoelma!

Kirsi-Maria Vakkilainen, FM, luonnontieteen kehittämistehtävän vastaava, Otaniemen lukio

lukio / fysiikka, kemia, matematiikka

Kanava 4
Kanava 4
Nuorten taloustaidot
10:00 - 10:30

Miksi matematiikan taidot ovat merkityksellisiä opiskelijalle tulevassa työelämässä? Jatko-opintoja sekä tulevaisuuden työpaikkaa varten on olennaista hyvät matemaattiset taidot. Nuorille on tärkeää opastaa hyvissä ajoin fiksumpaan rahankäyttöä ja oman taloutensa hallintaa. OP Tampere on jo vuosia toteuttanut vastuullisuusteemaansa tästä näkökulmasta vieraillessaan Tampereen alueella eri oppilaitoksissa pitämässä Pankkitunteja sekä Taloustaitotuokioita. Lisäksi finanssiasioissa OP Tampere tuottaa Finanssikoutsi -materiaalia Youtube -kanavalle.

Annika Pöysti, YAMK (tradenomi), Asiakkuuspäällikkö, OP Tampere

peruskoulu, lukio / matematiikka

Yhteisopettajuutta ja motivaatioprofiileja lukion matematiikan opetuksessa
11:00 - 11:30

Lempäälän lukiossa on käytetty viime vuosina yhteisopettajuutta matematiikan opetuksessa. Parhaimmillaan 90 oppilasta on ollut samassa tilassa yhdessä kolmen opettajan kanssa. Kokeilut ovat olleet osa ESR-rahoitteista Ohjatusti kohti tulevaisuuden työelämää -hanketta, jossa on tutkittu oppilaiden erilaisia RSMP-motivaatioprofiileja suhteessa oppilaiden asenteisiin erilaisiin työtapoihin ja ylipäänsä matematiikkaa kohtaan.
Hankesivut/
RSMP-motivaatioprofiileista ja matematiikasta

Mika Setälä, FM, Lempäälän lukio

lukio, yläkoulu / matematiikka

Matematiikan taidot alkuopetuksen alussa ja lopussa
12:00 - 12:30

Karvi arvioi syksyllä 2018 koulutulokkaiden matematiikan ja äidinkielen taitoja. Samojen oppilaiden osaamista arvioitiin uudestaan alkuopetuksen jälkeen syksyllä 2020. Luennolla esitellään arvioinnin toteutusta ja tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä tuloksia oppilaiden matematiikan taidoista ensimmäiseltä ja kolmannelta luokalta.

Annette Ukkola, arviointiasiantuntija, Karvi

alakoulu, yläkoulu / matematiikka

Työelämän matematiikkaa - TyöMAA -projekti
13:00 - 13:30

Matematiikkaa tarvitaan kaikilla aloilla – nykyinen mielleyhtymä turhan tekninen

Matematiikan tarpeellisuus jatko-opinnoissa valkenee monelle lukiolaiselle lähinnä jatko-opintojen valintapisteiden määräytymisestä. Käytännössä matematiikka on soluttautunut kaikille aloille ja tulee yllättävissäkin tilanteissa esille.

TyöMAA on ESR-hanke, jossa lukiolaisten valintoihin ja opiskelumotivaatioon vaikuttamisen ohella lisätään opinto-ohjaajien ja matematiikan opettajien näkemystä siitä, minkälaista matematiikkaa työelämässä tarvitaan ja minkälainen matematiikan osaaminen eri alojen jatko-opinnoissa ja opiskelijavalinnoissa painottuu.

Hankkeen aikana on mm.
- tuotettu opettajien käyttöön GeoGebra-alustalle opetusmateriaalia, jossa esitellään todellisia tilanteita ja esimerkkejä matematiikan käytöstä eri ammateissa.
- koulutettu matematiikkalähettiläitä, jotka vierailevat kouluilla kertomassa oman alansa matematiikan tarpeesta sekä matematiikan opiskelusta korkeakoulussa.
- kehitetty Työelämän matematiikkaa -verkkokurssi, joka soveltuu sekä lyhyen että pitkän matematiikan opiskelijoille.Työelämän matematiikka -kurssilla lukiolaisella on mahdollisuus laskea eri alojen laskennallisia tehtäviä ja saada laaja-alainen näkemys matematiikan osaamisen hyödyllisyydestä sekä tutustua samalla eri aloihin.

Verkkokurssin aiheet käsittelevät sosiaali- ja terveysalaa, matkailua ja ravitsemusta, liiketaloutta ja tekniikkaa. Tehtävät on toteutettu STACKilla, joka mahdollistaa myös välittömän palautteen antamisen.

Työpajassa kerrotaan lisää projektista ja esitellään opettajien GeoGebra-materiaalia sekä verkkokurssia.

Lue lisää www.lut.fi/tyomaa
Johanna Naukkarinen, TkT, tutkijatohtori, LUT-yliopisto
Päivi Porras, FT, yliopettaja, LAB-ammattikorkeakoulu

lukio / matematiikka

Oppilaat toimimaan matematiikan tunnilla
14:00 - 14:30

Tästä työpajasta saat vinkkejä oppilaiden toimintaa ja yhteisöllistä oppimista aktivoivista työtavoista matematiikan tunneilla. Esimerkit soveltuvat yläkoulun matematiikan opetukseen, mutta ovat sovellettavissa myös muille asteille. Lue lisää koulutuksesta lumatikka.luma.fi

Työpajan järjestää Matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma LUMATIKKA

peruskoulu, lukio / matematiikka

Matematiikan ylioppilaskokeet
15:00 - 15:45

Esittelen lyhyen ja pitkän matematiikan ylioppilaskokeita.

Anne-Maria Ernvall-Hytönen, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto, ylioppilastutkintolautakunnan jäsen

lukio / matematiikka

Kanava 5
Kanava 5
Ohjelmoinnin oppimisympäristöt yläkouluun
10:00 - 11:00

Työpajassa esitellään ilmaisia oppimisympäristöjä ohjelmointiin yläkoulussa. Ohjelmoimme suoraan nettiselaimessa eikä koneelle tarvitse asentaa mitään etukäteen.

Janne Venho, DI, matematiikan opettaja, Viljakkalan koulu, Ylöjärvi

peruskoulu, lukio / matematiikka, tietotekniikka

Kybermaailman uhka - mitä sinun tulee tietää kyberturvallisuudesta
11:30 - 12:00

Digitalisaatio etenee yhteiskunnan kaikilla sektoreilla ja samalla lisääntyvät kyberhyökkäykset yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria ja elintärkeitä toimintoja vastaan. Kansalaiset ovat myös hyökkäysten kohteena. Luennolla käsitellään uhkaympäristön muutosta ja mahdollisuuksia suojautua.

Martti Lehto, ST, kyberturvallisuuden professori, Jyväskylän yliopisto

peruskoulu, lukio, ammattiopisto, korkea aste / tietotekniikka

Ohjelmoinnillisen ajattelun oppimispolun jäljillä LUMA-aineissa
12:30 - 13:00

Tässä esityksessä kuvataan "CodeInnova"-projektikokonaisuutta (Erasmus+) ja nostetaan siitä konkreettisia esimerkkejä LUMA-aineiden opetuksen yhteydessä. CodeInnova perustettiin kehittämään ohjelmoinnin ja ohjelmoinnillisen ajattelun kouluopetusta tutkimusperustaisesti kansainvälisessä yhteistyössä. Projektissa on syntynyt perusopetuksen luokka-asteille 1-9 ohjelmoinnin ja ohjelmoinnillisen ajattelun opetuksen oppimispolku, johon sisältyy malliopetussuunnitelma ja opettajan tukimateriaaleja. Oppimispolussa on pyritty huomioimaan erityisesti laaja-alaisuus, oppimistehtävien aitous ja tutkimuksellinen ja projektimainen ote oppimistyöskentelyssä. Projektin tuotoksia on hyödynnetty osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman ohjelmointiosaamisen kuvauksien lähdemateriaaleja.

Janne Fagerlund, KM, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto
Jukka Lehtoranta, tietotekniikan aineenopettaja

alakoulu, yläkoulu / matematiikka, tietotekniikka

Lasten ja nuorten ohjelmointiopetus Kodareiden tapaan
13:30 - 14:00

Miten Suomen suurin yksityinen lasten ja nuorten koodikoulu Kodarit opettaa lapsia ja nuoria ohjelmoimaan.

Suvi Syrjäläinen, Kodarit-koodikoulun perustaja

peruskoulu, lukio, ammattiopisto / tietotekniikka, ohjelmointi

Pörssilähettiläät ja uusi Pörssikurssi
14:30 - 15:00

Luennolla esitellään Pörssisäätiön uutta toiselle asteelle suunnattua Pörssikurssia. Pörssikurssi on kurssimuotoinen kokonaisuus ja käsittää osakesijoittamisen perusteet. Kurssikokonaisuus on laajuudeltaan kaksi opintopistettä. Kurssi voidaan toteuttaa opettajavetoisesti osana oppilaitoksen kurssitarjontaa tai kerhomuotoisena Pörssisäätiön pörssilähettiläiden toimesta.

Joonatan Naukkarinen, DI, Pörssisäätiö

ammattiopisto, lukio / matematiikka

Kanava 6
Kanava 6
Kemian ylioppilaskoe
10:00 - 10:30


Luennolla tarkastellaan kemian ylioppilaskokeen laadintatyötä ja kehittämistä.

Arto Liljeblad, dosentti, Turun yliopisto

lukio / kemia

Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja yhteisöllinen projektioppiminen peruskoulun kemiassa
11:00 - 11:30

Outi Haatainen, Helsingin yliopisto

peruskoulu / kemia

Polymeerimateriaalien mallinnus
12:00 - 12:30

Molekyylimallinnus on tärkeä työkalu polymeerimateriaalien tutkimuksessa. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi kokeellisten tulosten tulkinnassa sekä uusien materiaalien suunnittelussa. Luennolla käsitellään yleisesti polymeeritutkimuksessa käytettäviä laskennallisia menetelmiä. Lisäksi syvennytään tarkemmin tulevaisuuden orgaanisissa aurinkokennoissa hyödynnettävien polymeerien sekä peptidipohjaisten polyelektrolyyttien mallintamiseen.

Tuuva Kastinen, tutkijatohtori, TkT, Tampereen yliopisto / Aalto-yliopisto

perusopetus, ammattiopisto, lukio / kemia

Kielitietoinen kemian opetus
13:00 - 13:30

Luennon aiheena S2-oppijoiden kemian opiskelun kielelliset haasteet ja oppimisen tukeminen kemian opetuksessa.

Suvisaara Holmström, FM, aineenopettaja, Alppilan lukio

kemia / perusopetus, ammattiopisto, lukio

Yrittäjyys, teknologiayritykset ja kouluajan ainevalinnat
14:00 - 14:30

Vigofere Oy / Moodmetric on suomalainen teknologiastartup. Kiinnostavat yritykset voivat kannustaa lapsia ja nuoria valitsemaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita. Miten kertoa nuorille ainevalintojen yhteydestä tulevaan ammattiin ja yrittäjyyteen?

Niina Venho, DI, Vigofere Oy

alakoulu, yläkoulu, ammattiopisto, lukio / matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka

Maksuton oppimateriaali mafyke-kertauskursseille!
15:00 - 15:45
KK valmennuskeskus Oy

Tule tutustumaan maksuttoman Abinetti-oppimateriaalin pitkän tai lyhyen matematiikan, fysiikan tai kemian kertauskurssille! Abinetti on sähköinen oppimisalusta, jossa on valmiit tehtävät mallivastauksineen ja teoriatiivistelmät. Halutessasi voit saada tehtävät myös printtikirjana. Opettajille Abinetti tarjoaa parhaana sähköisenä työkaluna monipuoliset ja reaaliaikaiset seurantatyökalut. Näet mm. miten ja kuinka paljon yksittäinen opiskelija on tehtäviä tehnyt. Abinetti tarjoaa kattavan ja tarkkaan mietityn tehtäväpaketin, jonka soveltuu hyvin kaiken tasoisille opiskelijoille. Lisäksi alusta ohjaa opiskelijat kertaamaan uudelleen ne tehtävät, joita hän ei edellisellä kerralla osannut. Edistymiskäyrältä opiskelijat voivat itse seurata omassa tavoitteessaan pysymistä. Abinetti käyttää samaa kaavaeditoria kuin Abittikoe. Työpajassa on käytössä chat.

Työpajan lopussa esittelemme myös täysin uutta käyttöliittymää. Etsimme kiinnostuneita opettajia koekäyttäjiksi jakson 3 kertauskursseille. Kiinnostuitko? Lähetä sähköpostia: petteri.monkkonen@valmennuskeskus.fi.

ps. Lukiokustannuksen julkaisemat LOPS 2021 oppimateriaalit julkaistaan tammikuussa 2022!
Lukio / fysiikka / kemia / matematiikka

Keskustelualue
Keskustelualue
Tulevaisuuden työelämätaidot
10:00 - 10:30

Tervetuloa keskustelemaan koulutuspäivien pääpuhujan Mikko Kuitusen kanssa hänen esille nostamistaan teemoista.

Miten tukea matemaattisesti lahjakasta nuorta?
10:45 - 11:15

Miten huomioida etevät opetuksessa? Millaista toimintaa ja tukea Suomesta löytyy lahjakkaalle tai muuten vain matematiikasta innostuneelle nuorelle? Tervetuloa keskustelemaan ja jakamaan parhaat vinkit.

Keskustelun alustajana Ville Tilvis, FM, Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Yhteisopettajuus ja lukion opetussuunnitelma
11:30 - 12:00

Tule jakamaan kokemuksia ja kuulemaan ideoita yhteisopettajuuden toteuttamisesta. Myös lukion uusi opetussuunnitelma antaa yhteisopettajuudelle uusia hyödyntämismahdollisuuksia. Millaisiin ratkaisuihin eri kouluissa on päädytty?

Mukana keskustelussa myös LOPS-työssä mukana ollut Mika Setälä.

Maolin mentoritoiminnan esittely
12:15 - 12:45

MAOL ry:n puheenjohtaja Tarja Ylivuori esittelee Maolin mentoritoimintaa. Voit esittää kysymyksiä mentoritoiminnasta tai kertoa omista kokemuksistasi. Tervetuloa keskustelemaan!

Opetuksen eriyttäminen
13:00 - 13:30

Tule keskustelemaan, kuulemaan ja jakamaan ideoita eriyttämiseen matemaattisissa aineisssa.

Lautapelikilpailun tulosten esittely
13:45 - 14:15

MAOL-Rauma esittelee tulokset ja kokemuksia lautapelikilpailun pilottihankkeesta. Siltä pohjalta lanseeraamme uuden kilpailun pilottihankkeen jatkoksi. Tacticin asiantuntija Petter Ilander on kommentoimassa lautapelien dynamiikkaa. Kilpailun aikataulun esittelyn lisäksi on varattu aikaa vapaalle keskustelulle..

Naistech
14:45 - 15:15

Naistech-hanke haluaa tukea, rohkaista ja innostaa tyttöjä ja naisia hakeutumaan tekniikan alalle. Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että matematiikan ja luonnontieteiden opettajilla on tärkeä merkitys tässäkin asiassa. Tervetuloa kuulolle ja keskustelemaan kanssamme asiasta!

Kanava Y1
Kanava Y1
Kuinka saat ajan riittämään ja tulokset paremmaksi yo-kertauskurssilla
10:00 - 10:45
MAFY Oy


Kertauskurssin aika on rajallinen ja asiaa on paljon. On haastavaa saada käytyä kaikki aiheet kunnolla läpi. Tätä varten olemme kehittäneet keinoja saada lyhyemmässä ajassa enemmän kertauskurssista irti. Hyödynnämme tässä Suomen suosituinta kertauksessa käytettyä oppimisalustaa Mafynettiä, MAFY:n materiaaleja sekä omilla valmennuskurseilla hyväksi todettuja keinoja.
Tällä luennolla kerromme kuinka voit tehdä tämän myös sinun kertauskurssillasi.

Luennoitsija: Teemu Kekkonen, MAFY:n perustaja sekä etäopetuksen kehittäjä
Omat välineet: ei tarvitse
lukio /matematiikka / fysiikka / kemia

MAFY Oy

MAOL^2- uusi helppokäyttöinen oppimisympäristö matemaattisiin aineisiin
11:00 - 11:45
MFKA-Kustannus Oy

MAOL^2 -oppimisympäristö on suunniteltu matemaattisten aineiden opetuksen tarpeisiin. Uusi oppimisympäristö mahdollistaa tukee yksilöllistä oppimista, kokoaa opettajat ja oppilaat saman ympäristön alle ja mahdollistaa tehtävien vastaamisen sähköisesti. MAOL^2 oppimisympäristöä ei ole sidottu oppikirjaan vaan antaa opettajalle vapaat kädet käyttää oppimisympäristöä opetuksen tukena. Työpajassa tutustutaan MAOL^2 oppimisympäristön toimintaan ja mahdollisuuksiin apuna opetuksessa. Osallistujilla on myös mahdollisuus osallistua keskusteluun.

ala- ja yläkoulu / ammattiopisto / lukio

fysiikka / kemia / matematiikka / tietotekniikka

MFKA-Kustannus Oy

Digikirjat lukion matemaattisten aineiden opetuksessa (Moodi-sarja, tekijä Paavo Heiskanen)
12:00 - 12:45
Sanoma Pro Oy

Digikirjat lukion matemaattisten aineiden opetuksessa (Moodi-sarja, tekijä Paavo Heiskanen)

lukio / fysiikka / kemia / matematiikka / tietotekniikka

Sanoma Pro Oy

Kuinka saat ajan riittämään ja tulokset paremmaksi yo-kertauskurssilla
13:00 - 13:45
MAFY Oy


Kertauskurssin aika on rajallinen ja asiaa on paljon. On haastavaa saada käytyä kaikki aiheet kunnolla läpi. Tätä varten olemme kehittäneet keinoja saada lyhyemmässä ajassa enemmän kertauskurssista irti. Hyödynnämme tässä Suomen suosituinta kertauksessa käytettyä oppimisalustaa Mafynettiä, MAFY:n materiaaleja sekä omilla valmennuskurseilla hyväksi todettuja keinoja. Tällä luennolla kerromme kuinka voit tehdä tämän myös sinun kertauskurssillasi.

Luennoitsija: Teemu Kekkonen, MAFY:n perustaja sekä etäopetuksen kehittäjä
Omat välineet: ei tarvitse
lukio /matematiikka / fysiikka / kemia

MAFY Oy

IS-VET ja SPARKvue
14:00 - 14:45
IS-VET OY

IS-VET ja SPARKvue
SPARKvue mittausohjelmiston monipuolinen ja tehokas käyttö

• Valmiit harjoitustyöt

• Oman työn tekeminen

• langaton vaunu yms. anturit

• Datan analysointi

Jyrki Leppäniemi, FM, Nurmijärven lukio

MAOL^2- uusi helppokäyttöinen oppimisympäristö matemaattisiin aineisiin
15:00 - 15:45
MFKA-Kustannus Oy

MAOL^2 -oppimisympäristö on suunniteltu matemaattisten aineiden opetuksen tarpeisiin. Uusi oppimisympäristö mahdollistaa tukee yksilöllistä oppimista, kokoaa opettajat ja oppilaat saman ympäristön alle ja mahdollistaa tehtävien vastaamisen sähköisesti. MAOL^2 oppimisympäristöä ei ole sidottu oppikirjaan vaan antaa opettajalle vapaat kädet käyttää oppimisympäristöä opetuksen tukena. Työpajassa tutustutaan MAOL^2 oppimisympäristön toimintaan ja mahdollisuuksiin apuna opetuksessa. Osallistujilla on myös mahdollisuus osallistua keskusteluun.

ala-ja yläkoulu/ ammattiopisto / lukio

fysiikka / kemia / matematiikka / tietotekniikka

MFKA-Kustannus Oy

Kanava Y2
Kanava Y2
Ääretön – Otavan uutuus yläkoulun matematiikkaan
10:00 - 10:45
Otava Oppimisen palvelut

Tervetuloa tutustumaan Otavan uuteen yläkoulun matematiikan sarjaan! Työpajassa Ääretön-sarjan oppikirjailijat antavat vinkkejä mm. sisältöön ja työskentelyyn liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen sekä uusien arvosanakriteerien huomioimiseen.

yläkoulu / matematiikka

Kustannusosakeyhtiö Otava

TI-Nspire CAS -ohjelmisto aloittelijoille
11:00 - 11:45
SchoolStore.fi

Työpaja sopii hyvin aloittelijoille, sillä työpajassa käydään läpi ohjelmiston peruskäyttöä, sekä vinkkejä tehokkaaseen ja mielekkääseen tietokoneella työskentelyyn matematiikan, fysiikan ja kemian tunneilla.

yläkoulu / lukio / fysiikka / kemia / matematiikka

SchoolStore.fi

TI-Nspire CAS & Ohjelmointi (Python, TI-Basic, Lua)
12:00 - 12:45
SchoolStore.fi

TI-Nspire CAS & Ohjelmointi (Python, TI-Basic, Lua)
Esimerkkejä LOPS2021 mukaisista aihealueista, joissa voidaan hyödyntää
TI-Nspiren monipuolisia ohjelmointityökaluja.

SchoolStore.fi

Editan digitaaliset oppimateriaalit
13:00 - 13:45
Edita Publishing Oy

Miten digikirja tukee oppimista? Millaisia työvälineitä digitaalinen oppimateriaali tarjoaa arviointiin? Mitä muita hyödyllisiä ominaisuuksia Editan digikirjassa on? Työpajassa esitellään, miten Editan digitaaliset oppimateriaalit valmentavat matemaattisten aineiden YO-kirjoituksiin ja miten ne auttavat opettajaa opetuksen suunnittelussa ja arvioinnissa.

lukio / fysiikka / kemia / matematiikka

Edita Publishing Oy

Ajansäästöä ja opetukseen keskittymistä – tapausesimerkkejä digimateriaalien eduista
14:00 - 14:45
e-Oppi Oy

Työpajassa käydään läpi käytännön esimerkein, miten digikirjaan siirtyminen säästää opettajan aikaa. Jokioisten Paanan koulun opettaja Ari Kinnunen tuo esille, miten sähköiseen oppimateriaaliin siirtyminen on keventänyt kokeiden korjaamiseen liittyvää työtä ja auttanut keskittymään olennaiseen oppituntien aikana.

– Sähköinen kirja on tehnyt opiskelusta oivaltavaa ja helpottanut omaa työtäni. Näen reaaliajassa, ovatko oppilaat tehneet tehtävät ja ovatko he ymmärtäneet opiskelemansa asian. Kokeen jälkeen minulla on tunnin päästä kaikki korjattuna ja arvosteltuna.

Työpajan pohjamateriaalina käytetään Spektri 7–9-sarjaa, mutta se soveltuu myös lukio-opettajille. Osallistujat saavat pajan jälkeen kokeilutunnukset materiaaliin sekä rajatun käyttöoikeuden omassa opetuksessaan.

Tervetuloa mukaan! Voit pyytää e-Opilta tutustumistunnukset myös ennen MAOL-päiviä (info@e-oppi.fi)

Vernier tuotteet lukioon ja peruskouluun, SchoolStore.fi
15:00 - 15:45
SchoolStore.fi

Työpajassa kokeiltavana eri kouluasteille soveltuvia helppokäyttöisiä mittausratkaisuja työohjeineen. Tule kokeilemaan, miten Vernier -antureilla voidaan kätevästi mitata tablettia, puhelinta tai tietokonetta hyödyntäen. Esittelyssä myös uutuustuotteita!

SchoolStore.fi

Kanava Y3
Kanava Y3
Osaamisaukkojen tunnistaminen yläkoulun 9 vuosikurssilla sekä lukion/ammatillisten oppilaitosten ensimmäisellä vuosikurssilla
10:00 - 10:45
Four Ferries Oy

Koronasta johtuen monelle oppilaalle/opiskelijalle on saattanut jäädä osaamisaukkoja enemmän kuin normaaleina aikoina. Olemme kehittäneet osaamisaukkotestin. Testin tavoitteena on löytää nämä osaamisaukot ja paikata ne, jotta oppilaalla/opiskelijalla on mahdollisuus jatkossa omaksua uusia asioita. Työpajassa näytämme esimerkkituloksia suoritetuista testeistä. Ota suttupaperi ja kynä koneen viereen niin voit myös itse kokeilla miten testi toimii.

yläkoulu / ammattiopisto / lukio / matematiikka

Vetäjät: Henna Lillhonga ja Ida Rönnlund

Four Ferries Oy

MAA11 ohjelmointi
11:00 - 11:45
Studeo Oy

MAA11 ohjelmointi. Mitä minun tulee tietää ohjelmoinnista ennen MAA11-oppimateriaalin opettamista? Kuinka syvälle ohjelmoinnissa mennään MAA11-oppimateriaalissa? Missä ohjelmointiympäristössä ohjelmointia voidaan tehdä? Miten onnistun ohjelmoinnin opetuksessa? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa pajassa Studeon oppikirjailija ja Espoon yhteislyseon matematiikan ja tietotekniikan lehtori Tom Gladh, joka on ollut tuomassa eettisen hakkeroinnin opetusta Espoon toisen asteen opiskelijoille. Tervetuloa työpajaan keskustelemaan ohjelmoinnin asettamista haasteista ja ratkaisuista niihin.

lukio / matematiikka / tietotekniikka

Studeo Oy

eMath Studion käyttö yläkoulussa - sekä luokassa että etänä
12:00 - 12:45
Four Ferries Oy

Työpajassa käymme läpi, miten voit käyttää eMathStudiota yläkoulun matematiikan opetuksessa. Näytämme myös, miten voit näppärästi luoda tenttejä eMathStudiossa ja miten eMathStudion automaattista tarkistinta voidaan käyttää ratkaisujen tarkistuksessa ja näin säästää huomattavasti aikaa. Vetäjät Henna Lillhonga ja Ida Rönnlund.

yläkoulu / ammattiopisto / lukio / matematiikka

Four Ferries Oy

MAB eriyttämisen ratkaisut digitaalisella alustalla
13:00 - 13:45
Studeo Oy

Miten Studeon lyhyen matematiikan oppimateriaali tukee eriyttämistä? Mitä alustan tarjoamia toimintoja voin hyödyntää eriyttämisessä? Tervetuloa keskustelemaan eriyttämisen haasteista ja kuulemaan Studeon oppimateriaalien ja alustan tarjoamista mahdollisuuksista Studeon lyhyen matematiikan oppikirjailijalta Sissi Kangasniemeltä, joka opettaa lyhyttä matematiikkaa ja biologiaa Espoon yhteislyseon lukiossa.

lukio / matematiikka

Studeo Oy

Färdighetstest i matematik för åk 9 och åk 1 på andra stadiet
14:00 - 14:45
Four Ferries Oy

Vi presenterar en färdighetstest i matematik som lämpar sig utmärkt för Åk 9 och Åk 1 på andra stadiet. Syftet med testet är att hjälpa elever och lärare att hitta de områden som studerande behärskar samt de områden där det behövs mera träning. Uppgifterna i testet kontrollerar färdigheter som eleven behöver för att lättare kunna lära sig mera matematik i fortsättningen. Vi visar resultat från gjorda tester. Du ka själv prova ut testet. Ha klottpapper och penna brevid datorn, så kan du själv pröva hur testet fungerar i praktiken.

Lärare Henna Lillhonga och Ida Rönnlund

högstadiet / yrkesinstitut / gymnasiet /matematik

Four Ferries Oy

Studeo tukee kokeellisuutta
15:00 - 15:45
Studeo Oy

Miten Studeo tukee fysiikan ja kemian opetuksen kokeellisuutta? Millaista tukea on keskeisiin kokeellisiin töihin? Miten opiskelijoiden tai opettajan omat työt saadaan helposti oppimateriaaliin? Miten tehtävät ja ohjelmisto-ohjeet tukevat kokeellisuutta? Miten kokeellisuus onnistuu suurissa ryhmissä, sijaistunnilla, etäopetuksessa tai kun ei ole välineitä? Tule kuulemaan Studeon lukion fysiikan ja kemian sarjojen ratkaisuista ja digitaalisen materiaalin hyödyistä luonnontieteiden opetuksessa Studeon oppikirjailijalta Lea Linnalta.

lukio / fysiikka / kemia

Studeo Oy

Luennot ja työpajat